Hjem og Fritid

noProduktnummer: 951025-1

Snømåke for tak

Snømåker fra Avalanche. Perfekt julegave til han som har alt!

  • kr 2.290,00

AVALANCHE! MODEL 750

 

Passer alle typer skråtak med helling over ca 15 grader. 43 cm bredde. 5 meter til 7,62 lett glassfiberskaft i 5 deler med enkle hurtigkoblinger for praktisk montering og lagring. Glatt og solid plastduk som snøen sklir ned på. Totalvekt ca 4,5 kg.

Terningkast 5 dinside.no
Testet og fått karakteren 5 av totalt 6 mulige hos www.dinside.no
Les hele testen her:
http://www.dinside.no/835896/kan-taket-maake-seg-selv

Spørsmål og svar:

 

Tåler redskapet noe?

-Du skal være ganske brutal før du klarer å brekke stangen. Den er fleksibel og bøyer seg før den sprekker eller brekker. Plastduken som snøen sklir ned på kan selvsagt få rifter om du drar den over spiker, skarpe kanter på ødelagte takrenner eller lignende. Husk at all plast svekkes i sterk kulde. Vi har testet produktene i flere timer totalt ned mot 15 kuldegrader og foreløbig har ingenting blitt skadet ved normal bruk.

 

Det er så langt opp til taket mitt, kan jeg bruke Avalanche! da?

-Ja, du kan stå på stige eller lift. Det går også å stå på mønet og bruke den ovenfra. Du slipper uansett å klatre rundt på taket. Du får kjøpt skjøtestykker, men vi anbefaler ikke mer enn totalt 7,5 meter. Noe lengre enn det blir for vinglete.

 

Hvor dyp snø takler den?

-Vi har brukt den i opp til en meter snø. Dybden har ingenting å si. Det er konsistensen som teller. I dyp snø lager den tunneler, og snøen raser ned uansett. Det letteste er å ta det lagvis.

 

Fungerer den bare i nysnø?

-Nei, så lenge snøen er så løs at den ikke bærer vekten av en person fungerer Avalanche!.

 

Kan Avalanche! skade taket?

-Avalanche! ruller på små plasthjul. Det er kun disse som skal kunne komme borti taket. Da har du litt avstand ned til taket mellom hjulene. Det lønner seg å la det bli igjen litt snø som isolasjon.

 

Taket mitt har nesten ikke helling. Kan jeg bruke Avalanche?

-Ja, du kan bruke den ned til ca 10 graders helling. Plastduken er veldig glatt, så snøen trenger nesten ikke helling før den rutsjer nedover.

   

Forsikringsselskap dekker ikke nødvendigvis skader forårsaket av tung snø, siden det i utgangspunktet er eiers plikt å fjerne snøen før den blir for tung.


Image of eng%20flag Fits all types of roofs with at least 15 degrees angle. 43 cm wide. 5 metres light weight fiberglass shaft in 4 parts. Slippery and solid plastic slide. Total weight 4,5 kg.

 

Image of eng_001FAQ

How strong is the tool?
-You should be pretty brutal until you manage to break the rod. It is flexible and bends before it cracks or breaks. Plastic canvas as snow sliding down the course can get scratches if you drag it over the nails, sharp edges of broken gutters or the like. Remember that all plastics deteriorate in extreme cold. We have tested products for several hours total down to 15 degrees below zero and so far nothing has been damaged by normal use.

It is so far up to my roof, can I use Avalanche! then?
-Yes, you can stand on a ladder or lift. There is also standing on the roof and use it from above. You do not have anyway to climb around on the roof. You can buy the connectors, but we recommend no more than a total of 7.5 meters. Slightly longer than it is too unstable.

How deep snow can it handle?
-We have used it for up to a meter of snow. The depth has nothing to say. It is consistency that counts. In deep snow the storage tunnels, and snow falling anyway. The easiest is to take the layers.

Does it only in the snow?
-No, as long as the snow is so loose that it does not bear the weight of a person working Avalanche!.

Can Avalanche! damage to the roof?
-Avalanche! rolls of small plastic wheels. Only those who will be able to touch the ceiling. Then you have some distance down to the roof between the wheels. It pays to let it remain a little snow as insulation.

My roof has almost no slope. Can I use the Avalanche?
-Yes, you can use it down to about 10 degrees. Plastic canvas is very smooth, so the snow will need almost no slope before it slides down.

Insurance does not necessarily damage caused by heavy snow, since it basically is the owner's duty to remove the snow before it gets too heavy.